Polisi Perakaunan Akruan

 

Polisi Perakaunan Akruan telah diperakukan di Jawatankuasa Pemandu (JKP) Perakaunan Akruan. Polisi Perakaunan Akruan ini merupakan versi yang telah dikemaskini sehingga Februari 2014.

 Polisi Perakaunan Akruan_Revised Feb 2014.pdf

 

Interpretation of Accounting Policies di sediakan oleh Unit Polisi dan Piawaian, PPPA untuk rujukan semua. maklumat ini akan dikemaskini dari masa ke semasa.

 Interpretation of acc policy_Revised 11-2-14.pdf