Soalan Lazim

Pihak yang menanggung Aset dalam Pembinaan tersebut perlulah merekod kerana faedah dan risiko akan dipindahkan kepadanya selepas aset tersebut siap sepenuhnya. 

Ya, ianya hendaklah direkodkan sekiranya ubahsuai tersebut mengubah struktur bangunan dan menambahkan manfaat ekonomi yang diterima oleh pemilik. 

Pihak bertanggungjawab hendaklah memastikan projek tersebut akan di sambung semula dalam masa 12 bulan atau tidak. Sekiranya ya, maka ianya hendaklah dipermodalkan sebagai AUC. 

i)      Pertama sekali, JPS hendaklah mencari dan mengenalpasti kos perolehan dari rekod sumber seperti fail projek atau fail kontrak.

 

ii)     Jika kos perolehan tidak dapat dikenalpasti, maka JPS perlu mencari kos gantian. Kos gantian merujuk kepada kos membina semula aset atau merujuk kepada nilai buku bersih aset yang sama, dengan potensi perkhidmatan yang sama.

Contohnya: Kos “ASET A” yang dibina 10 tahun lepas tidak dapat dikenalpasti. Walaubagaimanapun, terdapat “ASET B” yang mempunyai ciri yang sama dengan “ASET A” baru dibina pada tahun ini mempunyai kos bernilai RM 1,000,000.

“KOS ASET A” boleh diambil kira sebagai RM 1,000,000 tetapi mestilah disusutnilai selama 10 tahun.

Susut nilai terkumpul “ASET A” RM 1,000,000.00 x 10tahun/50 tahun = RM 200,000.

 Kos Saksama “ASET A” ialah RM 1,000,000 – RM 200,000 = RM 800,000.

 

iii)    Akhir sekali, jika kos perolehan dan kos saksama tidak dapat dikenalpasti, maka aset tersebut mestilah dipermodalkan sebagai RM 1.00.     

Untuk mengetahui dewan badminton tersebut milik siapa, pihak terlibat perlu mencari dan mengenalpasti bukti pemilikan. Bukti pemilikan boleh dikenalpasti menerusi sumber rujukan seperti ‘Kontrak’ atau ‘Perjanjian jual beli’.

 

Jika dewan badminton tersebut milik kerajaan negeri menurut sumber rujukan, maka kerajaan negeri boleh permodalkan dewan badminton tersebut sebagai aset bernilai RM 100,000. RM 50,000 diterima daripada kerajaan persekutuan boleh diperakaunkan sebagai geran.

Tanah di bawah tapak jalan raya perlu diasingkan daripada jalan raya. Tanah harus dipermodalkan sebagai aset ‘tanah’ dan maklumat perlu diisikan ke dalam templat tanah. Jalan raya harus dipermodalkan sebagai aset ‘Infrastruktur’ dan maklumat perlu diisikan ke dalam templat bangunan, kerja dan infrastruktur.

Menurut MPSAS 17, aset boleh dipermodalkan jika:

i. Terdapat kemungkinan bahawa manfaat ekonomi masa hadapan yang berkaitan dengan aset tersebut akan disalurkan ke jabatan masing-masing.

 

ii. Kos aset berkenaan boleh ditentukan dengan pasti.

Menurut Polisi Kerajaan Malaysia, hanya aset bernilai RM 2,000 dan ke atas sahaja boleh dipermodalkan.

 

Oleh itu, perabot jalan yang bernilai RM 2,000 ke atas boleh dipermodalkan dengan syarat ia memenuhi kriteria MPSAS 17.

Jika kos pengambilan tanah adalah sebahagian daripada kos langsung aset dalam pembinaan, maka ianya boleh dipermodalkan sebagai aset tersebut.

Susut nilai bangunan bermula selepas bangunan siap iaitu selepas Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) dikeluarkan.

Kos – kos yang boleh dipermodalkan sebagai kos aset dalam pembinaan ada kos langsung (direct cost) yang berkaitan dengan projek tersebut. Antara contoh kos langsung termasuklah kos bahan mentah (tanah, simen, batu bata), kos buruh langsung (kontraktor, arkitek dan buruh kasar) dan kos lain yang secara langsung berkaitan dengan projek tersebut.

Kos membaiki jalan raya dan kos penyelenggaraan tidak boleh dipermodalkan. Hanya kos pengubahsuaian yang meningkatkan prestasi jalan raya boleh dipermodalkan. Contohnya, jalan raya yang mempunyai satu laluan diubahsuai menjadi dua laluan, pengubahsuaian seperti ini boleh dipermodalkan kerana ia meningkatkan prestasi/kapasiti jalan raya tersebut. 

Hanya tanah hak milik Negeri sahaja yang boleh dipermodalkan. Sekiranya sesebuah bangunan dibina di atas tanah bukan hak milik Negeri dan tidak mempunyai bukti sebarang surat perjanjian pertukaran hak milik, maka tanah tersebut tidak akan dipermodalkan oleh Negeri. 

      Hanya masukkan maklumat mengenai fasa pembinaan bangunan sekiranya ada. Sekiranya tiada, bangunan dianggap dibina dalam satu fasa sahaja. 

Bagi aset yang dibina atau dimiliki di luar negara yang tidak mempunyai fail projek atau dokumen sokongan lain yang boleh membantu mendapatkan nilai aset, sila senaraikan bangunan-bangunan tersebut untuk tindakan selanjutnya. 

     JPPH telah bersetuju untuk menjalankan penilaian bangunan berdasarkan kemampuan yang sedia ada. 

Tempoh masa untuk menyiapkan nilaian bergantung kepada jumlah bilangan hartanah yang dinilai dan keupayaan tenaga kerja JPPH sedia ada. Lazimnya nilaian boleh disiapkan dalam tempoh piagam pelanggan 4 minggu selepas permohonan / maklumat lengkap diterima. Namun begitu, bagi maksud nilaian ini, tempoh kesiapan nilaian tidak dapat ditentukan lagi kerana pada masa ini bilangan hartanah dan pegawai terlibat di peringkat cawangan belum dapat ditentukan. JPPH akan berusaha untuk menyiapkan nilaian dalam tempoh yang munasabah setelah mengambilkira semua perkara termasuk bilangan hartanah dan pegawai sedia ada yang terlibat. 

JPPH bersedia menerima “Borang Penilaian Tanah dan Bangunan” secara berperingkat, malah cara ini amat dialu-alukan. Walaubagaimanapun, penilaian daripada pihak JPPH hanya akan bermula pada tahun 2015.

      Sekiranya tarikh tidak dapat dijumpai, tarikh adalah berdasarkan anggaran terbaik Pengguna.

Bagi kos bangunan dan tanah yang dibeli melalui perjanjian pajakan "built-lease-transfer", nilai bangunan dan tanah tersebut bersamaan dengan nilai semasa bayaran pajakan minimum pada permulaan perjanjian pajakan. Nilai semasa bayaran pajakan minimum dikira dengan mendiskaunkan bayaran pajakan masa depan dengan kadar kos modal. Kadar kupon sekuriti kerajaan Malaysia boleh digunakan sebagai kadar kos modal. Bayaran pajakan perlu  didiskaunkan pada setiap tahun dan bukannya jumlah bayaran pajakan keseluruhan. 

Sekiranya pembinaan cerun tersebut adalah perlu dalam membina sesebuah bangunan, maka kos tersebut hendaklah termasuk didalam kos pembinaan bangunan dan tidak perlu diasingkan.

Sekiranya Jabatan/Agensi/PTJ menggunakan bangunan tersebut atau pemilikan dapat ditentukan, maka ianya perlulah direkodkan didalam templat aset tak alih berdasarkan garis panduan yang telah dikeluarkan. 

Bangunan tersebut akan dipermodalkan oleh GLC / Badan Berkanun kerana institut itu yang akan menggunakan bangunan tersebut dan mendapat manfaat ekonomi aset. Ini adalah berdasarkan keperluan MPSAS 17. Bagi Jabatan / Agensi /PTJ yang membangunkan bangunan tersebut, sumber kewangan yang digunakan akan direkodkan di dalam Penyata Pendapatan sebagai belanja. 

Ini bergantung kepada PTJ manakah yang akan menguruskan penyelenggaraan bangunan tersebut. 

Tidak perlu. Ini adalah kerana bangunan untuk dirobohkan tidak mempunyai nilai buku dan ianya telahpun diluluskan untuk dirobohkan. 

      Tidak perlu. Kos tersebut perlu di rekodkan didalam Penyata Pendapatan sebagai belanja.

       Penilaian akan dilakukan ke atas keseluruhan premis walaupun terdapat fasa-fasa yang mempunyai kos sejarah. Oleh yang demikian, keseluruhan premis tersebut haruslah di turut serta ke dalam Lampiran JPPH1 untuk penilaian tanah dan bangunan

     Ya, ianya hendaklah direkodkan sekiranya ubahsuai tersebut mengubah struktur bangunan dan menambahkan manfaat ekonomi yang diterima oleh pemilik. 

Bangunan hanya akan diambilkira sebagai aset apabila:

                      i.        Terdapat kemungkinan bahawa manfaat ekonomi masa hadapan yang berkaitan dengan aset tersebut akan disalurkan ke jabatan masing-masing.

                     ii.        Kos aset berkenaan boleh ditentukan dengan pasti.

Sekiranya kedua-dua kriteria di atas dipenuhi, maka bangunan tersebut direkod sebagai aset kerajaan negeri. 

Bangunan atas rakit patut diklasifikasikan sebagai Aset Alih kerana sifatnya yang boleh berubah tempat seperti sebuah kapal walaupun rakit tersebut jarang bergerak. 

Definisi 'usia guna' di dalam didalam templat itu ialah berapa lamakah aset tersebut boleh digunakan berdasarkan polisi kerajaan persekutuan. 

Kuarters milik kerajaan negeri boleh dipermodalkan sebagai bangunan (hartanah) jika ianya digunakan oleh kerajaan negeri (kakitangan kerajaan mendiami kuarters tersebut). Jika kuarters tersebut digunakan untuk tujuan memberi sewa kepada pihak ketiga, kuarters tersebut hendaklah dipermodalkan sebagai pelaburan hartanah. 

     Jika sekolah agama tersebut hak milik kerajaan negeri, maka ianya boleh dipermodalkan.

Jika perpustakaan, masjid-masjid negeri, muzium dan istana hak milik kerajaan negeri, maka ianya boleh dipermodalkan. 

Bangunan hak milik Kerajaan Negeri boleh dipermodalkan walaupun ianya dibina atas tanah yang tidak diwartakan berdasarkan prinsip di mana tanah-tanah di Negeri adalah milik Kerajaan Negeri, sekiranya dokumen pemilikan belum dikeluarkan ke atas tanah-tanah tersebut. Walau bagaimana pun, JPPH memerlukan surat warta sebagai dokumen sokongan bagi tujuan penilaian.  

Jika bangunan tersebut mempunyai banyak unit, adalah lebih baik jika dapat permodalkan ia mengikut unit. Ini adalah kerana setiap unit biasanya mempunyai nilai yang berbeza dan boleh dijual atau disewakan mengikut unit.

Walaubagaimanapun, ianya boleh juga dipermodalkan sebagai keseluruhan sebagai satu bangunan. Pilihan perlu dibuat mengikut kriteria untuk memberi kesenangan kepada pengguna di masa hadapan.

Kerajaan Negeri boleh permodalkan “Tanah B” tetapi tidak boleh permodalkan “Tanah A” kerana hak milik “Tanah A” telah diberikan kepada pihak ketiga. Walaubagaimanapun, Kerajaan Negeri boleh permodalkan “Unit C” yang diterima daripada pihak ketiga selepas ianya telah dikenalpasti sebagai hak milik negeri berdasarkan sumber rekod (fail kontrak, fail projek atau surat perjanjian lain).

 

Urusniaga ini ada urusniaga pertukaran. Menurut MPSAS 17, untuk urusniaga pertukaran, nilai aset yang diterima mestilah sama dengan nilai aset yang diberi. Contohnya, jika nilai “Tanah A” adalah RM 1,000,000, maka nilai “Unit C” yang patut dipermodalkan ada RM 1,000,000.

Menurut MPSAS, untuk urusniaga pertukaran, nilai aset yang diterima mestilah sama dengan nilai aset yang diberi. Oleh itu, “Unit B” perlu dipermodalkan sebagai RM 10,000,000.

 

Walaubagaimanapun, jika “Unit B” hanya mempunyai nilai RM 8,000,000 penjejasan (impairment) sebanyak RM 2,000,000 perlu dilakukan ke atas “Unit B”. Nilai buku “Unit B” akan menjadi RM 8,000,000 selepas penjejasan dibuat.

Berdasarkan kriteria “decision tree”, aset yang telah dipermodalkan tapi tidak mempunyai kos perolehan, kos saksama dan kos gantian, aset tersebut mestilah diiktiraf pada  nilai RM1 dan menilai semula secara berkala.

 

Jika pada masa hadapan, nilai saksama atau nilai gantian aset boleh dikenalpasti, aset tersebut hendaklah dinilai semula mengikut nilai yang sesuai. Inilah yang dimaksudkan dengan “menilai semula secara berkala”.

 

Hartanah

Pelaburan Hartanah

·        Hartanah adalah hartanah yang dipegang untuk kegunaan dalam pengeluaran atau pembekalan barangan atau perkhidmatan, atau untuk tujuan pentadbiran.

 

·        Pelaburan Hartanah adalah hartanah yang dimiliki bagi tujuan memperoleh sewa atau bagi peningkatan modal atau kedua-duanya.

 

Tanah tersebut adalah milik Kerajaan Negeri, oleh itu, Kerajaan Negeri boleh merekodkan tanah tersebut di dalam templat untuk dimasukkan dalam penyata kewangan Kerajaan Negeri.

Bangunan tersebut adalah milik Kerajaan Persekutuan, oleh itu, Kerajaan Negeri tidak boleh mengambil kira bangunan dan tidak perlu memasukkan maklumat bangunan tersebut ke dalam templat.

Maklumat mengenai masjid baru perlu direkodkan ke dalam templat. Ini adalah kerana masjid lama telah dirobohkan (dilupuskan) dan tidak mempunyai nilai.

Roller Gate

If there is agreement or document to give the right to PBT/BBN/Federal government to use the land, then the Roller Gate shall be considered as an asset of the PBT/BBN/Federal Government because  PBT/BBN/Federal Government has the control over the asset .

Land

If the land has not been transfer to PBT/BBN/Federal Government or the State Government has not given the right to PBT/BBN/Federal Government to use the land, then the State Government has control over the land and such land shall be considered as an asset of the state Government.

As regard to the Roller Gate which is built over the State land, State Government need to evaluate whether control exists over the Roller Gate. If control exist, then the Roller Gate shall be consider as an asset of the State Government.      

If the State Government adopt a policy to componentize the building and the lif which has different useful life, during the construction period, AUC shall also be componentized.

Balai raya and surau which meet the definition of asset and capitalization threshold of RM2,000 shall be recognized as an asset if, and only if:

  1. It is probable that future economic benefits or service potential associated with the item will flow to the entity; and
  2. The cost or fair value of the item can be measured reliably.

Such asset belonging to Istana shall be capitalize as an asset under the asset classification “Furniture and Fitting”.

When preparing Financial Statement of the State government,  Furniture and Fitting of the Istana will be consolidated with Furniture and Fitting of others State Department.

Therefore the question of secrecy will not aroused.

If Pejabat Perhutanan Negeri is an accounting entity under the State Government, tandas awam di Hutan Lipur shall be accounted as an asset of the State Government if it meets the capitalization threshold.

If the asset meets the capitalization threshold of RM2,000 per unit, such asset shall be capitalized as an asset of the State Government. 

If the State Government has control over the Jalan kampong dan lampu jalan even though it is financed by  Kem Luar Bandar & Wilayah, such asset shall be accounted for as an asset of the State Government.

If the State Government has controlled over the jalan kampong dan jalan pertanian and such roads meet the capitalization threshold of RM2,000, this roads shall be accounted for as the asset of the State Government even though there are financed by MARRIS.

If the State Government has control over the Jalan luar bandar even though it is financed by  KKLW, such asset shall be accounted for as an asset of the State Government.

Software/System developed internally shall be recognized as an intangible asset if:

a. it meets the definition of an intangible asset;

b. it is probable that the expected future economic benefits or service potential that are attributable to the asset will flow to the entity; and

c. cost or fair value of the asset can be measured reliably.

Internally generated Intangible Assets shall be measured initially at cost to internally generate that asset.

If the animal (Rusa) are held for consumption and for sale in the future, it shall be recognized as an inventory.

If the rusa is held for biological transformation, it shall be recognized as an biological asset.

It is suggested that State Government to engage the service of actuaries to estimate  pension liability. The actuaries have the profesional expertise to determine what is the most acceptable period for the pension liability to be accrual.  

For Federal government, pension liability  net of planed asset will be disclosed in the notes to the financial statement during the transition period (2015 to 2017).

Tanah yang tidak digunakan tetapi mempunyai maklumat tanah (No. Lot, Luas Tanah dan sebagainya) boleh dipermodalkan dan jika tidak mempunyai kos perolehan, maka penilaian perlu dilakukan bagi mendapatkan nilai saksama.

 

 

Bagi tanah yang tidak digunakan dan tidak mempunyai maklumat tanah (tanah yang tidak mempunyai geran dan tidak diwartakan), maka ia tidak boleh dipermodalkan dan oleh itu, tiada penilaian perlu dilakukan. 

Tempoh masa untuk menyiapkan nilaian bergantung kepada jumlah bilangan hartanah yang dinilai dan keupayaan tenaga kerja JPPH sedia ada. Lazimnya nilaian boleh disiapkan dalam tempoh piagam pelanggan 4 minggu selepas permohonan / maklumat lengkap diterima.Namun begitu, bagi maksud nilaian ini, tempoh kesiapan nilaian tidak dapat ditentukan lagi kerana pada masa ini bilangan hartanah dan pegawai terlibat di peringkat cawangan belum dapat ditentukan. JPPH akan berusaha untuk menyiapkan nilaian dalam tempoh yang munasabah setelah mengambilkira semua perkara termasuk bilangan hartanah dan pegawai sedia ada yang terlibat. 

JPPH bersedia menerima “Borang Penilaian Tanah dan Bangunan” secara berperingkat, malah cara ini amat dialu-alukan. Walaubagaimanapun, penilaian daripada pihak JPPH hanya akan bermula pada tahun 2015.

Bagi kos bangunan dan tanah yang dibeli melalui perjanjian pajakan "built-lease-transfer", nilai bangunan dan tanah tersebut bersamaan dengan nilai semasa bayaran pajakan minimum pada permulaan perjanjian pajakan. Nilai semasa bayaran pajakan minimum dikira dengan mendiskaunkan bayaran pajakan masa depan dengan kadar kos modal. Kadar kupon sekuriti kerajaan Malaysia boleh digunakan sebagai kadar kos modal. Bayaran pajakan perlu didiskaunkan pada setiap tahun dan bukannya jumlah bayaran pajakan keseluruhan. 

Penyedian pelan bangunan untuk tujuan penilaian bangunan atau tanah oleh JPPH, tidak diperlukan lagi. Namun demikian, maklumat tanah yang didiami oleh premis tersebut hendaklah diperolehi untuk diisikan kedalam borang JPPH 1. 

Penilaian yang telah dibuat oleh JPPH bagi tahun-tahun sebelumnya boleh digunakan bagi tujuan pengumpulan baki awal aset. Namun begitu, perlu diingat bahawa ianya hanya boleh digunakan sekiranya tiada apa-apa pengubahsuaian atau menaiktaraf terhadap bangunan/tanah tersebut yang boleh melanjutkan usia guna atau meningkatkan nilai bangunan/tanah tersebut. Sekiranya terdapat pengubahsuaian/menaiktaraf yang dilakukan selepas kali terakhir penilaian dibuat oleh JPPH, maka negeri perlu menghantar semula kepada JPPH untuk penilaian bagi tujuan pengumpulan baki awal aset ini. 

Tanah rizab yang dibawah Kerajaan Negeri sahaja yang perlu direkodkan ke dalam templat pengumpulan data. Cara untuk merekodkannya adalah sama seperti merekodkan tanah lain yang dibawah Kerajaan Negeri. 

Bagi aset yang dibina atau dimiliki di luar negara yang tidak mempunyai fail projek atau dokumen sokongan lain yang boleh membantu mendapatkan nilai aset, sila senaraikan bangunan-bangunan tersebut untuk tindakan selanjutnya. 

Definisi 'usia guna' di dalam didalam templat itu ialah berapa lamakah aset tersebut boleh digunakan dan bukanlah bermaksud berapa lama aset tersebut telah digunakan. 

Terdapat dua cara untuk mengambil kira tanah kosong milik kerajaan negeri (tanah yang tidak digunakan)

                                          i.        Mempunyai maklumat tanah (Luas kawasan, No.Lot dan sebagainya) : boleh dipermodalkan

                                         ii.        Tidak mempunyai maklumat tanah (Belum diwartakan dan tidak mempunyai geran): tidak boleh dipermodalkan.

Tanah milik SSI and MBI boleh dipermodalkan oleh Kerajaan Negeri sekiranya Kerajaan Negeri memenuhi kriteria-kriteria di bawah:

·        Kawalan ke atas aset – contoh : Sekiranya keputusan penggunaan atau pembelian atau pelupusan asset tersebut adalah tertakluk kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan (EXCO) Negeri, maka aset tersebut mungkin di bawah kawalan Kerajaan Negeri.

·        Menerima manfaat serta menanggung risiko ke atas pemilikan asset – contoh : Sekiranya pembelian menggunakan dana Kerajaan Negeri, ataupun hasil pelupusan aset diberi kepada Kerajaan Negeri, ataupun Kerajaan Negeri mengutip hasil dari pemilikan asset (contohnya, kutipan sewa), ataupun Kerajaan Negeri menanggung kos penyeliaan/penyelenggaraan asset, maka Kerajaan Negeri mungkin menerima manfaat serta menanggung risiko ke atas pemilikan asset.

Persetujuan di antara Kerajaan Negeri dan SSI yang terbabit perlu ada bagi memutuskan sama ada Kerajaan Negeri akan mempermodalkan asset tersebut di dalam penyata kewangan Kerajaan Negeri.

Kerajaan negeri hanya boleh permodalkan tanah apabila hakmilik tanah tersebut telah bertukar menjadi hakmilik kerajaan negeri. Jika pihak ketiga tersebut masih boleh membuat rayuan, kerajaan negeri masih belum boleh permodalkan tanah tersebut kerana masih ada kemungkinan tanah tersebut tidak dirampas kembali. Oleh itu, kerajaan negeri hanya boleh merekod tanah tersebut sebagai aset apabila tempoh rayuan telah tamat. 

Untuk mendapatkan bukti Pemilikan tanah, sila rujuk pada rekod sumber seperti Geran Tanah atau Surat Tanah Warta. Jika tanah tersebut dimiliki oleh Kerajaan Negeri, maka kerajaan negeri harus permodalkan tanah tersebut pada harga 100%, dan 50% diterima daripada kerajaan persekutuan diperakaunkan sebagai geran.

JPPH hanya boleh membuat penilaian jika terdapat nombor lot tanah dan luas tanah untuk tanah berkenaan. Oleh itu, JPPH tidak dapat membuat penilaian bagi tanah yang tiada geran atau tidak diwartakan. 

Kerajaan Negeri perlu memberikan maklumat yang diperlukan oleh JPPH (No. Lot, Luas Tanah dan sebagainya) bagi penilaian JPPH. 

JPPH bertanggungjawab untuk membuat penilaian. Kerajaan Negeri hanya perlu memberikan maklumat (No. Lot, Luas Tanah dan sebagainya) yang diperlukan oleh JPPH untuk membuat penilaian.

Tanah yang tidak mempunyai geran atau warta (tidak mempunyai maklumat tanah) tidak akan dipermodalkan. Kerajaan negeri perlu mewartakan mana-mana tanah yang hendak dipermodalkan. Ini adalah kerana tanah yang tidak diwartakan tidak akan mempunyai maklumat tanah seperti luas tanah dan nombor lot.

Ya, semua tanah milik Kerajaan Negeri perlu dimasukkan ke dalam templat. Dalam kes ini, tanah kuari ini telah diwartakan untuk Kerajaan Negeri, oleh itu tanah tersebut milik Kerajaan Negeri dan perlu direkodkan ke dalam templat

Semua tanah milik Kerajaan Negeri perlu dimasukkan ke dalam templat. Jika tanah yang dirampas kembali itu sudah menjadi hak milik Kerajaan Negeri sepenuhnya, Kerajaan Negeri boleh merekodkan tanah tersebut. Walaubagaimanapun, jika pihak ketiga (tuan asal tanah tersebut) masih boleh membuat rayuan untuk mendapatkan balik tanah tersebut, Kerajaan Negeri tidak boleh merekodkan tanah tersebut kerana isu hak milik masih belum diselesaikan.

Menurut JPPH, aset tersebut boleh dinilai dengan syarat mempunyai maklumat yang mencukupi.

 

 

Vacant land which has no identified usage and land held for future development shall be accounted as Investment property if there met the capitalization threshold of RM2,000.

Lands for provision of public services such as tanah perkuburan dan tapak masjid shall be accounted as PPE if there met the capitalization threshold  of RM2,000.

Forest reserve is classified as heritage asset.

Under the provisions of MPSAS 17, heritage assets are not required to be recognized.

Where an entity does recognize heritage asset, it is not required to apply the measurement requirements of MPSAS 17. However, where an entity recognizes and measures heritage assets, it is required to make disclosures in accordance with MPSAS 17.

Replanting cost shall be expensed off if there is no intension of cutting down the trees to be sold as timber in the future.

However if there is intension of cutting down the trees to be sold as timber in the future and there is biological transformation, such cost shall be capitalized as biological asset.

Building

If there is agreement or document to give the right to Federal Government to use the land, then the building shall be accounted as an asset of the Federal Government because Federal Government has the control over the building .

In order to determine whether ownership or control exists, following criteria need to be assessed:

a. Legal ownership of the asset based on legal form per agreement  and in absence of such agreement,

b.  Evaluate control over the building. Control exists where government has the power to obtain future economic benefit or service potential associated with the building and able to restrict the access of party to the benefit.

c.  Risk and rewards attached to the building. Risk is defined as possibilities of losses from idle capacity, technological obsolescence or changes in value due to changes in economic conditions and reward is defined as economic life and gain from appreciation in value or realization of residual value. If risk and rewards are transferred to the government, then government has control over the asset.

d.   If payments were made for the land,

      i.   If risk and rewards transferred to government

      ii.  Period of payment (one off, periodic or perpetual)

Land

If the land has not been transfer to Federal Government or the State Government has not given the right to Federal government to use the land, then the State Government has controlled over the land and such land shall be considered as an asset of the state Government.

As regard to the building which is built over the State land, State Government need to evaluate whether control exists over the building. If control exist, then the building shall be consider as an asset of the State Government.

For PTJ using module AR of 1GFMAS and recognised revenue on accrual basis to account for cash receipts, cash in transit will not be relevant but for PTJ using own collection system and account revenue on cash basis, cash in transit will be relevant because:

• some of cash collected at year end will only bank-in in the following year and

• some collection already bank in as at year-end will only accounted in new year.

Amortization is defined as “the amount measured at initial recognition, minus principal repayments received, minus/plus cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount and the maturity amount, and  minus any reduction for impairment or uncollectibility

For example, if IRB allowed a company to pay by instalment let say RM50,000 in year 1 and RM50,000 in year 2, and the effective interest rate is 10%, then we have to present value the receivable as follows:

• Present value of year 1 collection = RM50,000

• Present value of year 2 collection = ( 1/{1 + 0.1}) x RM50,000 = RM45,454

At year 1 - To record receivable

Dt AR               RM95,454

Cr Revenue     RM95,454

At year 1 – receipt of 1st Instalment

Dt Cash            RM50,000

Cr AR                RM50,000

At year 2 - receipt of 2nd Instalment

DR AR                       RM4,546

Cr Interest Income RM4,546

(to recognize interest income)

Dt Cash                     RM50,000

Cr AR                         RM50,000

(To record receipt of 2nd Installment)

“Loan and receivables are financial assets with fixed or determinable payments which are not listed in an active market. For example, Loan to State and Statutory Body”

Please refer to example in appendix 1.

“When we run month end depreciation, jurnal entry is as follows:

Dr Depreciation

Cr Provision for depreciation

The sentence “The depreciation charge for the period is recognized in surplus or deficit” mean it is “recognize the depreciation as an expense in the financial statement of financial performance”.

The concept of amortized cost is to present value the tax payable (refund) if the refund can be made in more than one accounting period.

“Transaction costs that are directly attributable to the financial liability are deducted from the proceeds of the loan. Such transaction cost is charged to expense and corresponding amount is added to the financial liability.”

For example:

Loan taken RM 1 million

Transaction cost RM30,000

Loan proceed = RM970,000

Jurnal Entry:

Dr Cash               RM970,000

Dr Expense         RM30,000

Cr Borrowing      RM1,000,000

Income Tax deduction through Pay as you Earn are tax revenue for current year. Therefore tax reductions received shall be recognized as revenue at the point of received.”.

However if the assessment amount of tax to be paid exceeded amount of deductions through PCB, such amount shall be recognized as tax receivables. 

If the assessment amount of tax to be paid is less than amount of deductions through PCB, such amount shall be recognized as tax payables.

The term elimination (eliminated) of inter-departmental transactions are used in International accounting Standard.

Once inter-departmental transactions are eliminated, it is understood that such transaction will not be reported in the Consolidated Financial Statement.

For Federal government, no different exist between accounting treatment for tax refund for both current year and previous year. Therefore it is not necessary to segregate tax refund for both current year and previous year.

Journal entries to record tax refund are as follows:

Dt Tax Revenue

Cr Tax Refund Fund

Dt Tax Refund Fund

Cr Cash

(To record payment of tax refund)

For example:

Tax receivable due from Company A amounting to RM 100,000. From the Star Newspaper, Tax Collection Agency has found out that Company A is bankrupt. Therefore Tax Collection Agency has to make a provision of RM100,000 by posting the following jurnal entry:

Dt Expense   RM100,000

Cr Provision  RM100,000

(To record provision for doubtful debt)

After discussion with the Company A’s liquidator, the amount that Tax Collection Agency is able to recover from liquidator is only RM20,000. Jurnal entry to record receipt of RM20,000 is as follows:

Dr Cash                   RM20,000

Dt Provision           RM100,000

Cr  Tax receivable RM100,000

Cr  Expense            RM20,000

If historical cost is available, use historical. If historical cost is not available only use deemed cost which is the fair value at the date of transitional.

Ownership of Government Asset on Third Party Land

For example, Government Building sitting on third party land shall be accounted for as property, plant, and equipment or lease asset if ownership or control exists over the building. 

 

In order to determine whether ownership or control exists, following criteria need to be assessed:

a.Legal ownership of the asset based on legal form per agreement    and in absence of such agreement,

b.  Evaluate control over the building. Control exists where government has the power to obtain future economic benefit or service potential associated with the building and able to restrict the access of party to the benefit.

c.  Risk and rewards attached to the building. Risk is defined as possibilities of losses from idle capacity, technological obsolescence or changes in value due to changes in economic conditions and reward is defined as economic life and gain from appreciation in value or realization of residual value. If risk and rewards are transferred to the government, then government has control over the asset.

d.   If payments were made for the land,

i.   If risk and rewards transferred to government

ii.  Period of payment (one off, periodic or perpetual)

 

There is no specific guideline on valuation of PPE. The Management shall decide when to do the revaluation. However if management decided revaluation to be carried out, the whole class of asset shall be revalued.

Have to discuss with the technical expert from KKR regarding determination of replacement cost for road and for water supply system, shall be disucced with engineer from Water Work Department.

Should confirm with the payee that the payment is for which invoice/bill. 

Policy for impairment of Loan and Receivable is 3 months in arrear will trigger mandatory impairment test. 

Evidence of impairment can be refered to MPSAS 21, Impairment of cash generating asset and MPSAS 26, Impairment of non-cash-generating asset.

For the phase 1 of implementation of accrual accounting for FGOM, FGOM does not consolidate investment in controlled entity.

However, investment ini controlled entity will be accounted using Equity Method and for non-contolled entity will be accounted as Available for Sale (AFS) Financial Asset which is measured at fair value.

The answer will be the same as above. If there is no consolidation with the controlled entity, all assets still sitting in contolled entity account.